پرسشنامه اولیه استخدامی

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, doc, docx.